... ich liebe Dich ... yo te amo ... i love you ...